You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FIXATOR.BG

Общи условия

Договор за сделка от разстояние за използване на Онлайн магазин, собственост на и управляван от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, ЕИК: 123754284, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Стара Загора 6000, ул. "Арх. Христо Димов" № 22, вх. Б, ет. 5, ап. 42.

Настоящият Договор относно сроковете и условията, посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато извършват покупка в и от онлайн магазина на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД чрез сайта www.fixator.bg.

Позоваванията в настоящия Договор на "Онлайн Магазин" се отнасят единствено и само до онлайн магазина, собственост на и управляван от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, разположен и достъпен на адрес www.fixator.bg.

Изрично се посочва, че всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него.

При заявяване на поръчка или покупка на стока или услуга от Онлайн магазина на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, с подаването ѝ, потребителят декларира, че се съгласява с и приема условията на настоящия Договор, както и се съгласява с условията, посочени в Общите условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно представляват целия договор между всеки онлайн потребител и "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящия Договор. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Предмет и срок на договора

Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.

Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в онлайн магазина на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, за времето през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.

Стоките задължително съдържат информация за:

 1. Името и адреса на доставчика - "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, ЕИК: 123754284, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Стара Загора 6000, ул. "Арх. Христо Димов" № 22, вх. Б, ет. 5, ап. 42.
 2. Основните характеристики на стоките или услугите.
 3. Цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси. "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото да обявява цени с отстъпка за определени групи Потребители, за Търговски партньори и/или Партньорски програми.
 4. С натискане на бутона "Изпрати", поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.
 5. Когато е избран "наложен платеж", системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката.
 6. След извършване на авансово плащане или след индивидуализиране на поръчващия по предходния пункт направената поръчка се счита за приета.
 7. С приемането на поръчката настоящия Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.
 8. Макар регистрацията на Потребител да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

Дефиниции

Авансово плащане: начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД или към разплащателни системи, с които "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД е в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.

Дистанционна търговия: продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.

Доставка: физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.

ЗЕТ: Закон за електронната търговия.

ЗЗД: Закон за задълженията и договорите.

ЗЗП: Закон за защита на потребителите.

Личен профил / потребителски профил / акаунт : софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, базирана и достъпна чрез уебсайта. Възможностите на личния профил са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина и да извършва нови такива.

Наложен платеж: начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.

Онлайн магазин: софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта www.fixator.bg, даваща възможност за дистанционна търговия през интернет.

Оферирани стоки/услуги: стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайта www.fixator.bg.

Посетител на Уебсайта: всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта.

Потребител: всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящия договор и с Общите условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.

Приносител: лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.

Свързани лица: лицата, свързани с която и да било от страните по настоящия договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:

 • съпрузи, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
 • работодател и работник;
 • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 • съдружници;
 • дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
 • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
 • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
 • лицата, едното от които е търговски представител на другото;
 • лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.

Търговец: "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.

Търговски партньори: търговци, с които "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД е в дългосрочни търговски отношения.

Уебсайт: уебсайт, собственост на и управляван от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, с адрес www.fixator.bg и всичките му Интернет страници.

Приемане на поръчки

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД е в състояние да приема поръчки за доставка на стоки/услуги, предлагани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България.

За приетата поръчка Потребителят получава обаждане по телефона от служител на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД и/или писмо на посочената при регистрацията му електронна поща. Полученото обаждане е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.

Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото да приеме направените поръчки след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Титулярите на всички кредитни и дебитни карти са обект на проверки за достоверност и разрешение от издателя на картата от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД. Ако издателят на Вашата карта за плащане откаже да разреши плащане на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на поръчката или доставката. Служител на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД ще Ви уведоми за резултата и ще Ви предложи алтернативни начини за разплащане.

Ценообразуване

Всички цени на предлаганите в настоящия сайт стоки/услуги са с включен ДДС.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля предлаганите стоки/услуги по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява за това потребителите.

Страните по настоящия договор се съгласяват, че отговорността, на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.

Гаранции

Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

Несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката: външни увреждания, разлика във вида на продукта, разлики в цвета (виж глава "Ограничаване на отговорността", т. 2) и дизайна, разлики между заявеното и полученото количество, изправност на уреда или механизма.

Всяко несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, както и да се заяви пред приносителя.

Липсата на заявка по предходната точка означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения във връзка с наличие на несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.

Настоящият Договор не предвижда закупуваните чрез него стоки да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.

Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по настоящия Договор стоки.

Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.

Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 1 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.

Рекламации

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението и експлоатацията са открити несъответствия с Договора.

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

Рекламацията се предявява писмено пред Търговеца на обявения в настоящия договор адрес: ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ 15, 6006 Стара Загора, България.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Ограничаване на отговорността

Ако поръчана стока/услуга стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената по него сума.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД декларира, че са положени всички усилия възможно най-точно да бъдат възпроизведени цветовете на оферираните стоки в Онлайн магазина. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри и монитори. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на монитора си. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителя в случаите, в които цветовете на оферираната и доставената стока са в рамките на една и съща цветова гама.

Прекратяване на договора и последици

Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга, получаването и заплащането ѝ от Потребителя.

Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай Потребителят е длъжен в същия срок да върне на Търговеца на посочения в настоящия договор адрес (ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ 15, 6006 Стара Загора, България) получената стока/услуга, освен ако не се касае за услуга, използвана в момента на получаването ѝ. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията, визирани в тази точка.

При връщане на стока/услуга по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът изплаща сумата в брой или превежда дължимата сума по сметка на Потребителя в срок от 30 (тридесет) дни от изготвяне на приемо-предавателния протокол.

Връщането на стоки/услуги от Потребителя на Търговеца в случаите, предвидени от настоящия Договор, поради рекламации или поради отказване и/или разваляне на Договора, може да бъде извършено и по пощата на адрес: ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ 15, 6006 Стара Загора, България. В този случай пощенските разходи са за сметка на Потребителя.

При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

Допълнителни условия

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор, без да се задължава да уведомява предварително потребителите. При направена промяна по настоящия Договор и продължаване използването на регистрацията в Онлайн магазина, Потребителите изрично се съгласяват с направените промени.

В случаите на авансово плащане със съгласяването с клаузите на настоящия договор Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.

Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. За да се запознаете с Политиката ни за защита на личните данни, моля, посетете страницата Политика за защита на личните данни.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Нашият сайт използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy), моля, посетете страницата Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy).