Обща информация

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина изготвихме настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща процедурите и правилата, в съответствие с които събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме, изтриваме и защитаваме, или най-общо „обработваме“ вашите лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД администрира и обработва вашите лични данни в съответствие със:

1. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;

2. Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България;

3. Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Настоящата Политика за защита на личните данни, заедно с Общите условия за ползване на интернет сайта ни, Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) и всички останали документи, които са упоменати в сайта ни, определя правилата, които "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на e-mail: office@fixator.bg.

Моля, запознайте се внимателно с нашата Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайта ни или да ни предоставите личните си данни. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля, не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да ви предоставим / продадем желаната от вас стока или услуга, ако не ни предоставите нужната информация.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, която може да идентифицира дадено физическо лице.

Кой обработва вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД с ЕИК: 123754284. Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Правни основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни на базата на следните правни основания:

С какви цели събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД

Когато регистрирате потребителски профил в нашия сайт, извършвате поръчка на стоки или услуги онлайн, кандидатствате за потребителски кредит, участвате в наши рекламни кампании и мероприятия и т.н., могат да бъдат събрани различни видове лични данни, включително, но не само:

1. Индивидуализиращи лични данни – име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща. Тези ваши лични данни могат да бъдат събрани при:

2. Единен граждански номер – вашият единен граждански номер може да бъде поискан само при:

3. Финансова данни и информация (банкова сметка и други);

4. Данни, събрани в процеса на предоставяне на нашите услуги:

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД НЕ събира, обработва и съхранява лични данни, разкриващи:

Лични данни на деца

В съответствие с член чл. 25в. от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД не събира, обработва и съхранява съзнателно лични данни за лица на възраст под 14 години.
С предоставянето на вашите лични данни на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, вие потвърждавате, че имате навършени 14 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем всички необходими действия по заличаването / изтриването им във възможно най-кратки срокове.

Как събираме вашите лични данни

Личните данни, с които разполагаме, могат да бъдат събрани по един или няколко от следните начини:

1. Предоставени ни лично от Вас (например чрез попълване от ваша страна на формуляри за запитвания, регистрация, поръчка и др. на нашия сайт или чрез изпращане на имейли);

2. Автоматично събиране на определени данни, получени от Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. Моля, запознайте се с Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy).

Може да получаваме данни от трети страни, като:

Срок на съхранение на вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД ще съхранява и обработва предоставените от вас лични данни за период, необходим за изпълнението на целите, за които са били събрани, след което вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт (законови, счетоводни или отчетни изисквания) не налага съхранението на личните ви данни за по-дълъг период.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Личните данни, обработвани с цел създаване, поддържане и управление на потребителски профил в онлайн магазина FIXATOR.BG – до изричното оттегляне на даденото от вас съгласие или до получаване на възражение срещу обработването на вашите лични данни с цел поддържане и управление на потребителски профил в сайта.

Личните данни, обработвани с цел изпращане на маркетингови съобщения (newsletter) – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

Личните данни, събирани и обработвани посредством комуникационните форми на онлайн магазина FIXATOR.BG – за периода, необходим за обработване на вашето искане или запитване, включително срока, необходим, за да отговорим на вашите последващи въпроси.

На кого предоставяме вашите лични данни (категории трети лица, които получават достъп и обработват личните ви данни)?

С цел изпълнение на задълженията си по договор, сключен с вас, както и цел изпълнение на законовите си задължения, "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД може да предостави част от вашите лични данни на:

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД изисква от всички трети страни, на които предоставя ваши данни, да гарантират сигурността на личните ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с указанията на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.

Принципи при обработването на вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:

  1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  2. Ограничение на целите – вашите лични данни се събират и обработват за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
  3. Свеждане на данните до минимум – "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД събира и обработва само тези ваши лични данни, които са крайно необходими за постигане на предварително дефинираните цели.
  4. Точност и актуалност на данните – "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД следи за точността и актуалността на вашите лични данни и предприема всички необходими мерки за своевременното изтриване или коригиране на откритите неточни лични данни.
  5. Ограничение на съхранението.
  6. Цялостност и поверителност на обработването, гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, защита на личните данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Как защитаваме вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД предприема всички необходими

мерки за защита на личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

За да осигурим максимална защита и сигурност на вашите лични данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Маркетингови съобщения / Newsletter

Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД може да ви изпраща маркетингови съобщения / newsletter само при наличието на ясно изразено от ваша страна съгласие за получаване на маркетингови съобщения / newsletter.

При абониране за маркетингови съобщения / newsletter ще получите писмо с линк за потвърждение на посочения от вас e-mail адрес. Само след потвърждение на абонамента вашият e-mail ще бъде добавен към списъка ни с абонати за маркетингови съобщения / newsletter.

Вие можете по всяко време и напълно безплатно да се откажете от абонамента си за нашите маркетингови съобщения / newsletter, като:

Веднага след това ще преустановим обработването на личните ви данни с цел изпращането на маркетингови съобщения / newsletter.

Моля, обърнете внимание – отказът от получаване на маркетингови съобщения / newsletter по никакъв начин не засяга получаването на съобщения, свързани с други транзакции като покупки, гаранционни записи и др.

Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy), моля, посетете страницата Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy).

Права на физическите лица

Като субект на лични данни вие имате следните права:

Кой е компетентният надзорен орган по защита на личните данни в България

Компетентният орган по защита на личните данни на територията на република България е Комисията за защита на личните данни.

Как да упражните правата си?

Ако желаете да упражните някое от горепосочените ви права, моля:

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото да изиска допълнителна информация, която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни. Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД поема ангажимент да предостави поисканата информация без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. В случай че искането ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да ви отговорим в рамките на месец, ще ви уведомим.

Разглеждането на исканията, свързани с упражняването на вашите права, се извършва напълно безплатно. Когато исканията са явно неоснователни или прекомерни, особено поради техния повтарящ се характер, "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД може да наложи разумна такса или да откажете да предприемете действия.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД има право да откаже да предостави поисканата информация, като във всички случаи ще посочи и причините за отказа си.

Във всички случаи имате право да подадете жалба и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган по защита на личните данни на територията на Република България. Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.

Връзки към други сайтове

Онлайн магазинът FIXATOR.BG може да съдържа връзки / препратки (хиперлинкове) към други сайтове, които не са собственост, не се администрират и не се управляват от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД. Съветваме ви да се запознаете внимателно с Политиката за защита на личните данни, Общите условия и Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) на тези сайтове, преди да ги използвате.

Изменения на Политиката за защита на личните данни

Възможно е периодично да актуализираме нашата Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политика за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия сайт – www.fixator.bg.